Miljöpolicy

Energy Machines™ miljöpolicy

Energy Machines™ levererar produkter och tjänster som effektiviserar kundverksamhet, processer och flöden inom energisektorn. Vi bidrar till en årlig minskning av växthusgasutsläpp med tusentals ton, genom effektiva system som minskar energianvändningen. Denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete. Den definierar hur vi påverkar miljön, vem inom organisationen som är ansvarig och hur miljöpolicyn får mål och omsätts i handling.

Energy Machines™ ansvar

Energy Machines™ bedriver aktiv miljöledning i samarbete med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa förväntningarna. EnergyMachines™ måste uppfylla tillämpliga rättsliga krav med avseende på dess miljöaspekter och, i de få tillämpliga delarna av verksamheten det kan uppstå, förhindra föroreningar. Vår verkställande direktör är ytterst ansvarig för efterlevnaden av lagstiftningen.

Vår miljöpolicy kommuniceras till alla medarbetare inom företaget och våra avdelningschefer ser till att medarbetarna omfattas av specifika mål, policyer och rutiner.

Det är varje anställds ansvar att följa företagets miljöregler och rutiner. Miljöarbetet på kontoret sköts av den administrativa personalen.

Miljöaspekter

Inom sin verksamhet har företaget identifierat följande områden som de viktigaste ur ett miljöperspektiv.

Återvinning
EnergyMachines™ drift kännetecknas till stor del av kontorsarbete och avfall av olika slag (papper, förpackningar, elektronik, lysrör och batterier), sker dagligen. Företaget strävar efter att minska mängden avfall samt se till att allt återvinns på ett miljövänligt sätt.

Inköp
När det gäller inköp är det främst genom att välja den mest hållbara leverantören eller produkten som EnergyMachines™ kan minska sin miljöpåverkan. Miljön måste inkluderas som en parameter i alla inköp och upphandlingar av produkter och system. Förbrukningsvaror som köps bör vara försedda med ett eller flera av de väletablerade miljömärkningarna.

Energi
Verksamheten förbrukar energi i form av värme, varmvatten och el. EnergyMachines™ arbetar för att minska energianvändningen och se till att den energi som används är miljövänlig.

Resa
Vid affärsresor måste någon av följande metoder övervägas och när det är rimligt väljs ett mer miljövänligt alternativ; tåg i stället för flyg, videokonferenser i stället för resor.

Miljömål och egenkontroll

Vi ser ständigt ständigt över vår miljöpåverkan. Varje år uppdaterar vi miljöpolicyn utifrån våra miljömål. Vi skapar sedan handlingsplaner för att uppnå dessa mål och bygger ett kontrollsystem för att se till att vi lyckas. Kontroller måste utföras varje år för att se om miljömålen uppfylls. När så inte är fallet utarbetas en handlingsplan. Förvaltningschefen ansvarar för egenkontollen.