Geotermisk Värme och Kyla

Värm och kyl din fastighet på ett effektivt, prisvärt och hållbart sätt med Energy Machines

Energy Machines™ kombinerade värmepumpar och kylaggregat är hjärtat i våra integrerade energisystem och förser fastigheter med samtidig uppvärmning, kylning och varmvatten.

Det integrerade systemet arbetar i en kontinuerlig energicykel, där värmeenergi lagras i marken under sommaren och utvinns under vintern. Konfigurationen kan vara
BTES (Borehole Thermal Energy Storage)-baserad, där energin lagras i borrhål, eller ATES (Aquifer Thermal Energy Storage)-baserad, där energin lagras i naturliga underjordiska akviferer.

Minska dittCO2-avtryck och dina energikostnader med en helt elektrisk energilösning

Byt ut ditt konventionella energisystem mot en Energy Machines-lösning och upplev optimal effektivitet, komfort och hållbarhet - utan att det går ut över vår planet. Tillsammans kan vi göra verklighet av EU:s klimatmål om netto-nollutsläpp till 2050.

Unik prestanda och effektivitet

Vår kombinerade värmepump och kylmaskin EM1 är upp till 35 procent effektivare på årsbasis än en vanlig värmepump, eftersom kylaggregat och värmepumpar transporterar mer värmeenergi än den mekaniska energi som behövs för att driva processen. Våra lösningar uppnår en effektivitet över COP (Coefficient of Performance)** 10 vid produktion av kyla, värme och tappvarmvatten.

** COP visar förhållandet mellan den energi som genereras och den energi som förbrukas av systemet. Ju högre COP desto effektivare är utrustningen.

Unik på marknaden

Energy Machines™ integrerade värmepumpar och kylaggregat är konstruerade med de bästa tillgängliga komponenterna, som har valts ut för att uppnå optimala energilösningar. Våra unikt höga standarder säkerställer livslängden och kvaliteten på de integrerade system vi bygger.

Teknik
Ekonomi
Dokumentation

Prestanda upp till COP 10 med Energy Machines™ optimala värmeväxlarteknik

Energy Machines™ är resultatet av flera års forskning och utveckling. Det integrerade energisystemet bygger på samma teknik som en värmeväxlare och utvinner effektivt energi ur vätskan med hög temperatur för att förvärma varmvatten. Resultatet är en högpresterande energiutväxling.

En
värmepump utvinner värme från ett område med relativt låg temperatur (t.ex. markenergin från ett område med hög temperatur) och tillför mekanisk energi som överförs till ett område med låg temperatur (t.ex. uteluft).

COP beskriver kylvärmepumpars prestanda

Prestandakoefficienten (COP) används för att jämföra kylvärmepumpars prestanda. COP beskriver förhållandet mellan den transporterade termiska energin och den tillsatta mekaniska energin. Om en värmepump som lyfter värmeenergin från 0°C till 60°C har en COP-faktor på 2,5. Innebär det att den termiska energin är 2,5 gånger högre än den mekaniska energitillförseln. Om värmepumpen lyfter värmeenergin från 0°C till 30°C har den en COP-faktor på 5.

Värmeväxlare som arbetar i båda riktningarna ger en högre COP

Kommersiella fastigheter har ofta ett samtidigt behov på värme och kyla. Kylbehovet kan tillfredsställas genom att producera vatten som håller 10° C och värmebehovet genom att producera vatten med 40 ° C. När både den kalla och varma sidan av kylvärmepumpen används samtidigt, fördubblas mängden termisk energi i förhållande till den applicerade mekaniska energin. Detta ger COP 10.

Användning av spillvärme för att öka prestandan

Vårt värmepumpsbaserade integrerade energisystem använder underkylningsteknik, vilket ger en prestandaökning på 30-50% jämfört med konventionella värmepumpar. Den förbättrade prestandan gäller både varmvattenproduktion och tillgodoseende av värmebehov, med temperaturer på mellan 45 och 60 °C.

Minskade energikostnader bidrar till att finansiera din investering samtidigt som värdet på din fastighet ökar

Din investering i en Energy Machines-lösning stöds av betydande energi- och kostnadsbesparingarr, så att du kan uppnå självförsörjning samtidigt som du minskar ditt koldioxidavtryck. Med vårt system på plats behöver du inte längre förlita dig på traditionella energileverantörer. Det mervärde som genereras gör vårt integrerade energisystem till en mycket effektiv investering.

Följ med oss på vårt uppdrag att hjälpa planeten och ditt resultat

Energy Machines utmanar konventionell teknik och introducerar ett integrerat energisystem som en hållbar lösning. Våra system är skräddarsydda för varje fastighet och utnyttjar effektivt energi som lagras i stenar, vatten, jord och interna belastningar (t.ex. värme från serverrum, kylskåp, kylaggregat etc.) och återför den till fastigheten för uppvärmning och kylning. Genom att generera och använda energi på dessa sätt bidrar vi till en hållbar framtid för vår planet och hjälper dig att spara pengar.

Optimera livscykelkostnader och energieffektivitet

Med Energy Machines kan du på ett hållbart och ekonomiskt sätt producera värme, kyla och tappvarmvatten. Vår lösning är särskilt väl lämpad för kommersiella fastigheter, där det finns ett kontinuerligt behov av både värme och kyla under hela året. Finansiella beräkningar baserade på ett standardår med ett effektbehov på 500 kW för uppvärmning och 500 kW för kylning visar en konkurrenskraftig beräkning av livscykelkostnaden (LCC). Noterbart är att det inte finns några investeringskostnader för fjärrvärme och anslutningsavgifter (0 SEK), medan investeringskostnaden för Energy Machines system är cirka 6,5 miljoner SEK.

Exempel 1: Bostadshus

1 500 MWh uppvärmning, fastighet ca 20 000 kvm

Energy Machines

Verksamhet
300 tkr
Kapital
325 tkr
Underhåll
100 tkr
Totalt
725 tkr

Ordinär värmepump

Verksamhet
450 tkr
Kapital
325 tkr
Underhåll
100 tkr
Totalt
875 tkr

Fjärrvärme

Verksamhet
1200 tkr
Kapital
Underhåll
Totalt
1200 tkr

Exempel 2: Kommersiell byggnad

1.500 MWh värme + 750 MWh kyla, fastighet ca 20.000 kvm

Energy Machines

Verksamhet
350 tkr
Kapital
375 tkr
Underhåll
100 tkr
Totalt
825 tkr

Ordinär värmepump

Verksamhet
500 tkr
Kapital
375 tkr
Underhåll
100 tkr
Totalt
975 tkr

Fjärrvärme

Verksamhet
1600 TSEK
Kapital
Underhåll
Totalt
1600 TSEK

Ingångsdata
Pris per kWh: Fjärrvärme SEK 0,80; Fjärrkyla SEK 0,53; El SEK 1,00
Nyttjandeperiod: 20 år

Energy Machines™ Värmepump Dokumentation

‍EnergyMachines erbjuder en rad olika värmepumpsmodeller med olika egenskaper för att uppfylla kraven i ditt projekt.

Modellerna kan väljas för ditt projekt baserat på följande viktiga egenskaper:
- Uppvärmnings- eller kylkapacitet
- Köldmedietyp
- Antal köldmediekretsar
- Kompressortyp
- Värmeväxlare

Läs mer om "
Energy Machines värmepumpsmodeller [PDF]"

Utforska de specifika värmepumpsdatabladen och produktmanualerna med hjälp av länkarna nedan.

Specifika datablad för värmepumpar

EMA-serien

EMA-modellerna är avsedda för rumsuppvärmning, produktion av varmt tappvatten och komfortkyla.
De har två separata köldmediekretsar och en sekundärkrets.

Kompressortyp: Scroll
Köl dmedier: R1234ze eller R515B
Nominell kapacitet: Uppvärmning 230-470 kW, Kylning 290-585 kW
EMA-4480-2-4/7(-SC)EMA-4387-2-4/7(-SC)EMA-4295-2-4/7(-SC)

EMB-serien

EMB-modellerna är avsedda för rumsuppvärmning, produktion av varmt tappvatten och komfortkyla.
De innehåller antingen en eller två köldmediekretsar med en dubbelkompressor i varje.

Kompressortyp: Scroll
Köl dmedier: R1234ze eller R515B
Nominell kapacitet: Uppvärmning 115-350 kW, Kylning 145-365 kW
EMB-2295-1-4/7EMB-2387-1-4/7EMB-2480-1-4/7EMB-4295-2-4/7EMB-4387-2-4/7EMB-4480-2-4/7

EMT-serien

EMT-modellerna är avsedda för uppvärmning, produktion av tappvarmvatten och komfortkyla.
Dessa modeller drivs av oljefria turbokompressorer.

Typ avkompressor: Turbo / Centrifugal
Köldmedium: R1234ze
Nominell kapacitet: Värme 265-2355 kW, Kyla 235-2050 kW

EMT-värmepumpar med en kompressor och en köldmediekrets:
EMT-1230-1-4-ECOEMT-1285-1-4-ECOEMT-1310-1-4-ECOEMT-1380-1-4-ECOEMT-1490-1-4-ECO
EMA-4480-2-4/7-SC
EMT-värmepumpar med två kompressorer och en köldmediekrets:
EMT-2230-1-4-ECOEMT-2285-1-4-ECOEMT-2310-1-4-ECOEMT-2380-1-4-ECOEMT-2490-1-4-ECO
EMT-värmepumpar med två kompressorer och två köldmediekretsar:
EMT-2230-2-4-ECOEMT-2285-2-4-ECOEMT-2310-2-4-ECOEMT-2380-2-4-ECOEMT-2490-2-4-ECO
EMT-värmepumpar med fyra kompressorer och en köldmediekrets:
EMT-4230-1-4-FTEMT-4285-1-4-FTEMT-4310-1-4-FTEMT-4380-1-4-FTEMT-4490-1-4-FT

EMHP-serien

EMHP:s produkter är avsedda för uppvärmning av lokaler, produktion av varmt tappvatten och komfortkyla.

Kompressortyp: Reciprocating
Köldmedier: R1234ze eller R515B
Nominell effekt: värme 40-120 kW, kyla 60-165 kW

EMHP värmepumpar med två kompressorer och två köldmediekretsar:
EMHP-15-15-2-4/7EMHP-23-15-2-4/7EMHP-23-23-2-4/7EMHP-34-23-2-4/7EMHP-34-34-2-4/7EMHP-44-34-2-4/7EMHP-44-44-2-4/7
EMHP värmepumpar med två kompressorer, två köldmediekretsar och frekvensomriktare:
EMHP-15F-15F-2-4/7EMHP-23F-15F-2-4/7EMHP-23F-23F-2-4/7EMHP-34F-23F-2-4/7EMHP-34F-34F-2-4/7EMHP-44F-34F-2-4/7EMHP-44F-44F-2-4/7

Produktmanualer

EMAEMBEMHPEMTEMCWEMHW