Geotermisk Värme och Kyla

Gör din fastighet smart, bekväm och hållbar med Energy Machines

Energy Machines™ värmepumpar och kylaggregat är hjärtat i våra integrerade energisystem och förser fastigheter med värme, kyla och varmvatten. Det integrerade energisystemet är en allt-i-ett-enhet: en kylaggregat och en värmepump i en och samma maskin eller separat, beroende på byggnadens behov.

Det är en pågående energicykel - lagring av energi under jord under sommaren och utvinning av den under vintern. Systemet kan vara
BTES (Borehole Thermal Energy Storage)-baserat, där värme- och kylaenergin lagras i borrhål, eller ATES (Aquifer Thermal Energy Storage), där energin lagras i naturliga underjordiska akviferer.

Minska dittCO2-avtryck och dina energikostnader med en fossilfri energilösning

Byt ut ditt konventionella energisystem mot en Energy Machines-lösning och upplev optimal effektivitet, komfort och hållbarhet - utan att det går ut över planeten. Tillsammans kan vi göra det möjligt att uppnå EU:s klimatmål om nettonollutsläpp 2050.

Unik prestanda och effektivitet

Vår kombinerade värmepump och kylmaskin EM1 är upp till 35 procent effektivare på årsbasis än en vanlig värmepump, eftersom kylaggregat och värmepumpar transporterar mer värmeenergi än den mekaniska energi som behövs för att driva processen. Våra lösningar uppnår en effektivitet över COP (Coefficient of Performance)** 10 vid produktion av kyla, värme och tappvarmvatten.

** COP visar förhållandet mellan den energi som genereras och den energi som förbrukas av systemet. Ju högre COP desto effektivare är utrustningen.

Unikt på marknaden

Energy Machines™ värmepumpar och kylaggregat byggs med hjälp av de bästa tillgängliga delarna som är bäst lämpade för att uppnå optimala energilösningar. Våra unikt höga standarder maximerar livslängden och kvaliteten på de integrerade system vi bygger.

Teknik
Ekonomi
Dokumentation

Prestanda upp till COP 10 med Energy Machines™ optimala värmeväxlarteknik

Energy Machines™ är resultatet av flera års forskning och utveckling. Det integrerade energisystemet bygger på samma teknik som en värmeväxlare och utvinner effektivt energi ur vätskan med hög temperatur för att förvärma varmvatten. Resultatet är en högpresterande energiutväxling.

En
värmepump utvinner värme från ett område med relativt låg temperatur (t.ex. markenergin från ett område med hög temperatur) och tillför mekanisk energi som överförs till ett område med låg temperatur (t.ex. uteluft).

COP beskriver kylvärmepumpars prestanda

Prestandakoefficienten (COP) används för att jämföra kylvärmepumpars prestanda. COP beskriver förhållandet mellan den transporterade termiska energin och den tillsatta mekaniska energin. Om en värmepump som lyfter värmeenergin från 0°C till 60°C har en COP-faktor på 2,5. Innebär det att den termiska energin är 2,5 gånger högre än den mekaniska energitillförseln. Om värmepumpen lyfter värmeenergin från 0°C till 30°C har den en COP-faktor på 5.

Värmeväxlare som arbetar i båda riktningarna ger en högre COP

Kommersiella fastigheter har ofta ett samtidigt behov på värme och kyla. Kylbehovet kan tillfredsställas genom att producera vatten som håller 10° C och värmebehovet genom att producera vatten med 40 ° C. När både den kalla och varma sidan av kylvärmepumpen används samtidigt, fördubblas mängden termisk energi i förhållande till den applicerade mekaniska energin. Detta ger COP 10.

Användning av spillvärme för att öka prestandan

Vårt värmepumpsbaserade integrerade energisystem använder underkylningsteknik som ger en prestandaökning på 30-50 % jämfört med konventionella värmepumpar. Högre prestanda uppnås både vid varmvattenproduktion och vid värmebehov, med temperaturer på mellan 45 och 60 °C.

Minskade energikostnader finansierar din investering samtidigt som du ökar ditt fastighetsvärde

De energibesparingar som uppnås med Energy Machines finansierar din investering i vår teknik, så att du kan bli självförsörjande. Du kommer aldrig att behöva betala de konventionella energibolagen.
Mervärdet varje sparad krona genererar varierar mellan landets fastighetsbolag, men det accepterade intervallet är i intervallet 12 och 20 kronor. Få investeringar kommer att öka fastighetens värde på det sätt som ett integrerat energisystem gör. Klimatsmarta investeringar som ökar företagets konkurrenskraft och helhetsvärde initieras utifrån denna princip.

Följ med oss på vårt uppdrag att hjälpa planeten och ditt resultat

EnergyMachines™ utmanar konventionell teknik och erbjuder ett integrerat fossilfritt energisystem som en hållbar lösning. Våra system är optimerade för varje unik fastighet, där energin som lagras i mark, vatten och jord, liksom interna laster (i form av värme från serverrum, kylskåp, kylaggregat..), återvinns till fastigheten i form av värme och kyla. Att producera och effektivt använda energi på dessa sätt bygger en hållbar framtid för vår planet och sparar pengar.

Energibesparingar och konkurrenskraftig LCC-beräkning med ett integrerat energisystem

Med Energy Machines kan du på ett hållbart och ekonomiskt sätt producera värme, kyla och varmvatten. Vår lösning är perfekt för kommersiella fastigheter, som ofta kräver samtidig uppvärmning och kyla året runt. Finansiella beräkningar för ett normalt år med ett effektbehov på 500 kW för uppvärmning och 500 kW för kyla visar en konkurrenskraftig LCC-beräkning. Investeringskostnaden för fjärrvärme och anslutningsavgift är 0 kr. Investeringskostnaden för Energy Machines system är satt till cirka 6,5 miljoner kronor.

Exempel 01: Bostadshus

1 500 MWh uppvärmning, fastighet ca 20 000 kvm

Energy Machines

Verksamhet
300 tkr
Kapital
325 tkr
Underhåll
100 tkr
Totalt
725 tkr

Ordinär värmepump

Verksamhet
450 tkr
Kapital
325 tkr
Underhåll
100 tkr
Totalt
875 tkr

Fjärrvärme

Verksamhet
1200 tkr
Kapital
Underhåll
Totalt
1200 tkr

Exempel 02: kontor, sjukhus, hotell etc.

1 500 MWh värme + 750 MWh kyla, fastighet ca 20 000 kvm

Energy Machines

Verksamhet
350 tkr
Kapital
375 tkr
Underhåll
100 tkr
Totalt
825 tkr

Ordinär värmepump

Verksamhet
500 tkr
Kapital
375 tkr
Underhåll
100 tkr
Totalt
975 tkr

Fjärrvärme

Verksamhet
1600 TSEK
Kapital
Underhåll
Totalt
1600 TSEK

Indata Pris per kWh: Fjärrvärme 0,80 kr Fjärrkyla 0,53 kr El 1,00 kr. Driftperiod 20 år.

Dokumentation av EnergyMachines™ teknik

Här finns samlad dokumentation för nedladdning gällande EnergyMachines™. Produktfolder, systemlösningar och produktblad.

Produktmapp för nedladdning

EnergyMachines™ produktfolder

Systemlösningsfiler för nedladdning

EM1 EM4EM4 EM5EM6EM8EM10EM12

Produktblad för nedladdning

EMA

I system med borrhålslager

EMA1-EPEMA2-EPEMA3-EP

I system utan extern KB-pump

EMA1-NEPEMA2-NEPEMA3-NEP

EMB

EMB1EMB2EMB3EMB4

EMHW

EMHW2EMHW3EMHW4